• Хэрэглэгч захиалсан бараагаа хүргэлт хийгдэхээс өмнө, худалдан авсан бараагаа 24 цагийн дотор буцаах боломжтой байна.
  • Худалдан авсан барааг ашигласан, баглаа боодлыг задалсан, гэмтээсэн, бохирдуулсан, дахин худалдах боломжгүй болгосон болон БУЦААХ БОЛОМЖГҮЙ БАРАА хэмээн сайтад анхааруулсан зарим төрлийн барааг буцаах боломжгүй.
  • Бараа буцаахад гарах зардлыг тухайн нөхцөлийг үүсгэсэн тал хариуцна. Тухайлбал: бараа гэмтэлтэй, буруу бараа илгээсэн бол худалдагч тал хариуцна. Харин хэрэглэгчээс шалтгаалан буцаах тохиолдолд хэрэглэгч хариуцна.
  • Худалдан авсан барааг буцаах журмыг гуйвуулан ашиглах, хүлээн авсан бүтээгдэхүүнийг өөр бүтээгдэхүүнээр солих зэрэг луйврын сэдэлтэй аливаа үйлдэл илэрвэл хуулийн дагуу шийдвэрлүүлнэ.
  • Төлбөрөө дансаар, интернэт банкаар төлсөн хэрэглэгчийн төлбөрийг ажлын 2 хоногт багтаан буцаан шилжүүлнэ. Банк хоорондын гүйлгээ бол шимтгэлийн зардлыг хэн хариуцах вэ?